Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hoạt Động Của Xã Lâu Thượng

THÔNG BÁO Công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thi hành công vụ của đội ngũ...

THÔNG BÁO Công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thi hành công vụ của đội ngũ...

Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương

Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương

Thư ngỏ vận động ủng hộ Tết Trung thu năm 2023

Thư ngỏ vận động ủng hộ Tết Trung thu năm 2023

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • Số 913/KH-UBND

  Kế haochj CCHC xã Lâu Thượng năm 2021

 • Số 875/BC-UBND

  BC kinh tế xã hội xã Lâu Thương năm 2020, mục tiêu năm 2021

 • Số 809/BC-UBND

  Báo cáo công tác CCHC năm 2020

 • 720/TB-UBND

  Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2020

 • 604/KH-UBND

  Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHCcong hiệu lực trên địa bàn xã Lâu Thượng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 104755